वीज पुरवण खंडीत

ता. 23 नोव्हेंबर 2021

ता. 25 नोव्हेंबर 2021 दिसा 33 केव्ही म्हापशें-3 फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते सांजेची 5.00 वरां मेरेन नागोवा उपकेंद्र, हडफडे, नागोवा, पर्रा, गिरी, सांकवाडी, सावतावाडो, आगरवाडो, उमतावाडो, बागा बीच वांठार, तिवईवाडो, गौरावाडो, खोब्रावाडो आनी सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/982

Skip to content