मनीसबळ विकास म्हामंडळाचो वर्सुकीं दीस

ता. 23 नोव्हेंबर 2021

गोंय मनीसबळ विकास म्हामंडळाचो वर्सुकीं दीस शेनवार ता. 27 नोव्हेंबर 2021 दिसा मनोवपात येतलो. साखळीच्या सरकारी कला, विज्ञान आनी वाणिज्य म्हाविद्यालयांत सकाळी 10.00 वरांचेर आयोजीत कार्यक्रमाक मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत , म्हामंडळाचे उपाध्यक्ष श्री. केशव प्रभू उपस्थित रावतले.

गोंय सरकारान बेरोजगार लोकांक आवश्यक प्रशिक्षण दिवन कुशळ मनीसबळ तयार करपाच्या उद्देशान म्हामंडळाची स्थापणूक केल्ली. म्हामंडळावतीन सरकारी कार्यालयां, संस्थां, स्वायत्त संस्थां, सामाजीक संस्थां, वेवसायिक आस्थापनां आनी हेरांक आवश्यक कुशळ मनीसबळ उपलब्ध करपात येता.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/984

Skip to content