वीज पुरवण खंडीत

ता. 22 नोव्हेंबर 2021

ता. 23 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही करमळी फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.15 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन पेठेर चर्च, विल्शा हॉटेल, केआरसी, रेल्वे स्टेशना लागीचो वांठार आनी करमळी गांवच्या लागीच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/979

Skip to content