वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 नोव्हेंबर 2021

ता. 21 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही वास्को शार फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 8.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन वास्को शारांतल्या सेंट एंड्र्यु चर्च ते रेल्वे सर्कल मेरेनच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/976

Skip to content