वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 नोव्हेंबर 2021

ता. 20 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही तोर्ल पाज फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन दाबोली, माणके आनी वजनगाळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/973

Skip to content