वीज पुरवण खंडीत

ता. 19 नोव्हेंबर 2021

ता. 20 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही साळगांव पंचायत आनी डॉ. विली फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.30 ते सांजेची 4.30 वरां मेरेन मुड्डोवाडो, कोल्टा, आनी साळगांव पंचायतीच्या सरभोवतणच्या वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/972

Skip to content