वीज पुरवण खंडीत

ता. 18 नोव्हेंबर 2021

ता. 19 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही धारबांदोडा फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते दनपारां 2.00 वरां मेरेन मुर्गे, आगलोट आनी देऊळमळ वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

तशेंच ता. 19 नोव्हेंबर 2021 दिसा 11 केव्ही बोंडला फिडराचेर ताकतिकेचें दुरूस्ती काम करपाचें आशिल्ल्यान सकाळी 9.00 ते सांजेची 7.00 वरां मेरेन गुणवंती, ए-1 गॅरेज, गोवा स्टेट आनी टिस्को व्हॅली वाठारांत वीज पुरवण जावची ना.

म्हा /सप/ प्रना/ विगां/ 2021/968

Skip to content